Privacybeleid

Algemeen

Zuster Mirjam geestelijke zorg verleent diensten op het vlak van zingeving en levensbeschouwing. Ieder die een beroep doet op Zuster Mirjam, kan rekenen op een zorgvuldige benadering van zijn of haar vraag. Hierbij telt uiteraard ook de veiligheid van persoonsgegevens.

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels GDPR). Het privacybeleid van Zuster Mirjam is gebaseerd op deze verordening.

 

Persoonsgegevens

Binnen haar dienstverlening maakt Zuster Mirjam geestelijke zorg gebruik van persoonsgegevens. Daartoe behoren ook bijzondere persoonsgegevens, aangaande bijvoorbeeld gezondheid en levensbeschouwing. De gehanteerde persoonsgegevens zijn doorgaans nodig voor het contact met de betrokkenen, goede zorg en zakelijke afhandeling. Zuster Mirjam zet zich ervoor in dat de gegevens zo veilig mogelijk zijn.

 

Plichten van Zuster Mirjam geestelijke zorg

Het verwerken van persoonsgegevens brengt plichten met zich mee. Hieraan voldoet Zuster Mirjam als volgt.

 • De gegevens worden verzameld voor specifieke doeleinden:
  • zorgverlening
  • doelmatig beheer en beleid
  • ondersteuning van cursuswerk, voorlichting en onderzoek
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Zuster Mirjam maakt kenbaar dat er persoonsgegevens verwerkt worden. Dat doet ze in principe mondeling, bij de start van een concrete dienstverlening.
 • Zuster Mirjam gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens waarover zij beschikt. Dit houdt onder meer in dat zij uitdrukkelijke toestemming vraagt voor eventuele verstrekking van gegevens aan derden.
 • De persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar. Zuster Mirjam sluit hier gewoonlijk op aan.

 

Rechten van betrokkenen

Wie gebruik maakt van de diensten van Zuster Mirjam geestelijke zorg, heeft meerdere rechten. Elke betrokkene heeft het recht

 • om te weten of en welke van de eigen persoonsgegevens verwerkt worden
 • op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • om te vragen om (gedeeltelijke) vernietiging van de gegevens

NB hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven

 • op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier
 • om zich in bepaalde gevallen te verzetten tegen de verwerking van de eigen gegevens

 

Tot slot

Zuster Mirjam verleent haar diensten zelfstandig én in verbondenheid met grotere initiatieven. Als dit van toepassing is, houdt ze zich aan de privacyregels die gelden binnen deze andere initiatieven.

Bij een eventuele vraag of klacht betreffende de omgang met persoonsgegevens kan men zich wenden tot Zuster Mirjam geestelijke zorg.